ˆ

Dyrektor szkoły

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Dyrektor szkoły

DYREKTOR SZKOŁY:


Kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą szkoły oraz reprezentuje ją na zewnątrz. Sprawuje nadzór pedagogiczny, wykonując następujące zadania:
- opracowuje organizację mierzenia jakości pracy szkoły, ustalając sposób jego wykonania, dokumentowania, oraz wykorzystania wyników
- planuje, organizuje i przeprowadza mierzenie jakości pracy szkoły z uwzględnieniem zadań w tym zakresie wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania; wyniki przeprowadzonego mierzenia jakości pracy szkoły przedstawia radzie pedagogicznej szkoły
- inspiruje nauczycieli w spełnianiu przez nich wymagań w zakresie jakości pracy szkoły
- przekazuje raport o jakości pracy szkoły radzie pedagogicznej , radzie rodziców i samorządowi uczniowskiemu
- opracowuje program rozwoju szkoły wykorzystując wyniki mierzenia jakości pracy szkoły
- gromadzi informacje o pracy nauczycieli w celu dokonania oceny ich pracy
- sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne.
- realizuje uchwały rady pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących.
- dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły zaopiniowanym przez radę pedagogiczną.
- ponosi odpowiedzialność za administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły.
- wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych.
- dyrektor szkoły może skreślić ucznia z listy uczniów w przypadkach określonych w statucie. Skreślenie następuje w drodze decyzji podjętej przez dyrektora szkoły, na podstawie uchwały podjętej przez Radę Pedagogiczną, po zasięgnięciu opinii samorządu szkolnego.(art. 39 ust. 2a ustawy o systemie oświaty z dnia 7.09.1991r, Dz. U. Nr 67 z 1996r z późniejszymi zmianami).
- dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami.
Dyrektor w szczególności decyduje :
- o zatrudnianiu i zwalnianiu nauczycieli oraz innych pracowników szkoły,
- o przyznawaniu nagród oraz wymierzaniu kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły,
- występuje z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w sprawach odznaczeń nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły ( art. 39 ust. 3 pkt. 3 ustawa o systemie oświaty ).
- ustala ocenę dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu
- Dyrektor szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Zarządem Samorządu Uczniowskiego.
- Dyrektor uczestniczy w zebraniach Rady Rodziców co najmniej dwa razy w roku, w miarę potrzeb zapraszany jest na zebranie Zarządu Samorządu Uczniowskiego.

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Środzie Śląskiej
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
mm
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2011-03-28
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
mm
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2011-03-28 16:23:42
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2011-03-28 16:31:00
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Magdalena Małyga
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-11-18 22:16:52
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1226 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »