ˆ

Rada pedagogiczna

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Rada pedagogiczna

RADA PEDAGOGICZNA:


Radę Pedagogiczną stanowią wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole oraz pracownicy zakładów pracy pełniący funkcję instruktorów praktycznej nauki zawodu. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy :
- zatwierdzanie planów pracy szkoły
- zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,
- podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole
- ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły,
- podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia z listy ucznia.
- do podjęcia uchwał niezbędne jest quorum w postaci przynajmniej połowy członków rady oraz ich przyjęcie zwykłą większością głosów
Rada Pedagogiczna w szczególności opiniuje :
- organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,
- projekt planu finansowego szkoły,
- wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,
- Propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych
- Dyrektor wstrzymuje wykonanie uchwał, o których mowa w ust. 1, niezgodnych  z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z prawem. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.
W Powiatowym Zespole Szkół Nr 2 Rada Szkoły nie została powołana i jej zadania wykonuje Rada Pedagogiczna.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Środzie Śląskiej
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
mm
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2011-03-28
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
mm
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2011-03-28 16:25:00
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2011-03-28 16:31:00
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Magdalena Małyga
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-11-18 22:16:15
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1236 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »