ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Wincentego Witosa
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2011-03-28 16:31:00 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI I KOMPETENCJE JEDNOSTKI:


Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty z dnia 7. 09. 1991 r, (tekst jednolity Dz. U. z 1996r, nr 67 z późniejszymi zmianami oraz przepisach wydawanych na ich podstawie, w szczególności :
- umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły,
- umożliwia absolwentom dokonanie wyboru dalszego kierunku kształcenia lub wykonywania zawodu,
- kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające zrealizowaniu celów i zasad określonych w ustawie o systemie oświaty z dnia 7.09.1991 r. (tekst jednolity Dz. U. nr 67 z późniejszymi zmianami), stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów,
- sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły,
- szkoła realizuje program wychowawczy, który umożliwia ukształtowanie absolwenta odpowiedzialnego za siebie i innych, potrafiącego podejmować decyzje, szanującego tradycje rodziny, szkoły, regionu, ceniącego etos pracy, elastycznego w dostosowywaniu się do potrzeb rynku pracy. Program wychowawczy opracowany został przy udziale wszystkich podmiotów społeczności szkolnej.
- udziela uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej realizując projekt profilaktyki opracowany przez radę pedagogiczną i pedagoga szkolnego. Program profilaktyki obejmuje zadania związane z profilaktyką uzależnień, rozwijaniem więzi emocjonalnych w rodzinie, rozwiązywaniem problemów i trudności wychowawczych w szkole i w domu, kształtowaniem dojrzałości szkolnej młodzieży w sferze społeczno- emocjonalnej oraz poznawczej.
- na wniosek rodziców, uczeń może być skierowany do Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej,
- szkoła umożliwia naukę i opiekę uczniom niepełnosprawnym,
- umożliwia rozwijanie zainteresowań uczniów, realizowanie indywidualnych programów nauczania oraz ukończenie szkoły w skróconym czasie,
- sprawuje opiekę nad uczniami przebywającymi w szkole, na zajęciach praktycznych, nadobowiązkowych, pozalekcyjnych i wycieczkach oraz zajęciach praktycznych w warsztatach szkolnych, gdzie praktykanci są zawsze pod opieką instruktorów. Każdy nauczyciel jest zobowiązany do pełnienia dyżurów podczas przerw według obowiązującego harmonogramu,
- otacza szczególną opieką uczniów rozpoczynających naukę poprzez organizowanie dodatkowych zadań mających na celu integrację ze środowiskiem uczniowskim,
- utrzymuje kontakt ze środowiskiem rodzinnym ucznia, w miarę możliwości szkoła zapewnia najbardziej potrzebującym uczniom pomoc finansową oraz bezpłatne posiłki.

ORGANAMI SZKOŁY SĄ:
1) Dyrektor Szkoły.
2) Rada Pedagogiczna.
3) Samorząd Uczniowski
4) Rada Rodziców

« powrót do poprzedniej strony