Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Wincentego Witosa
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2011-03-28 16:31:00 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

DYREKTOR SZKOŁY:


Kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą szkoły oraz reprezentuje ją na zewnątrz. Sprawuje nadzór pedagogiczny, wykonując następujące zadania:
- opracowuje organizację mierzenia jakości pracy szkoły, ustalając sposób jego wykonania, dokumentowania, oraz wykorzystania wyników
- planuje, organizuje i przeprowadza mierzenie jakości pracy szkoły z uwzględnieniem zadań w tym zakresie wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania; wyniki przeprowadzonego mierzenia jakości pracy szkoły przedstawia radzie pedagogicznej szkoły
- inspiruje nauczycieli w spełnianiu przez nich wymagań w zakresie jakości pracy szkoły
- przekazuje raport o jakości pracy szkoły radzie pedagogicznej , radzie rodziców i samorządowi uczniowskiemu
- opracowuje program rozwoju szkoły wykorzystując wyniki mierzenia jakości pracy szkoły
- gromadzi informacje o pracy nauczycieli w celu dokonania oceny ich pracy
- sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne.
- realizuje uchwały rady pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących.
- dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły zaopiniowanym przez radę pedagogiczną.
- ponosi odpowiedzialność za administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły.
- wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych.
- dyrektor szkoły może skreślić ucznia z listy uczniów w przypadkach określonych w statucie. Skreślenie następuje w drodze decyzji podjętej przez dyrektora szkoły, na podstawie uchwały podjętej przez Radę Pedagogiczną, po zasięgnięciu opinii samorządu szkolnego.(art. 39 ust. 2a ustawy o systemie oświaty z dnia 7.09.1991r, Dz. U. Nr 67 z 1996r z późniejszymi zmianami).
- dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami.

Dyrektor w szczególności decyduje :
- o zatrudnianiu i zwalnianiu nauczycieli oraz innych pracowników szkoły,
- o przyznawaniu nagród oraz wymierzaniu kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły,
- występuje z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w sprawach odznaczeń nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły ( art. 39 ust. 3 pkt. 3 ustawa o systemie oświaty ).
- ustala ocenę dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu
- Dyrektor szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Zarządem Samorządu Uczniowskiego.
- Dyrektor uczestniczy w zebraniach Rady Rodziców co najmniej dwa razy w roku, w miarę potrzeb zapraszany jest na zebranie Zarządu Samorządu Uczniowskiego.
- Dyrektor szkoły zawodowej może ponadto, w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę, organem sprawującym nadzór pedagogiczny oraz wojewódzkim urzędem pracy, zmieniać lub wprowadzać nowe zawody lub profile kształcenia zawodowego.
- Dyrektor liceum profilowanego, w porozumieniu z organem prowadzącym oraz po zasięgnięciu opinii kuratora oświaty, ustala profile kształcenia prowadzone w tym liceum.