Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Wincentego Witosa
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Organy szkoły

Szczegóły informacji

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2011-03-28 16:31:00 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr - brak tytułu

Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty z dnia 7. 09. 1991 r, (tekst jednolity Dz. U. z 1996r, nr 67 z późniejszymi zmianami oraz przepisach wydawanych na ich podstawie, w szczególności :

umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły,
umożliwia absolwentom dokonanie wyboru dalszego kierunku kształcenia lub wykonywania zawodu,
kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające zrealizowaniu celów i zasad określonych w ustawie o systemie oświaty z dnia 7.09.1991 r. (tekst jednolity Dz. U. nr 67 z późniejszymi zmianami), stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów,
sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły,
szkoła realizuje program wychowawczy, który umożliwia ukształtowanie absolwenta odpowiedzialnego za siebie i innych, potrafiącego podejmować decyzje, szanującego tradycje rodziny, szkoły, regionu, ceniącego etos pracy, elastycznego w dostosowywaniu się do potrzeb rynku pracy. Program wychowawczy opracowany został przy udziale wszystkich podmiotów społeczności szkolnej.
udziela uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej realizując projekt profilaktyki opracowany przez radę pedagogiczną i pedagoga szkolnego. Program profilaktyki obejmuje zadania związane z profilaktyką uzależnień, rozwijaniem więzi emocjonalnych w rodzinie, rozwiązywaniem problemów i trudności wychowawczych w szkole i w domu, kształtowaniem dojrzałości szkolnej młodzieży w sferze społeczno- emocjonalnej oraz poznawczej.
na wniosek rodziców, uczeń może być skierowany do Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej,
szkoła umożliwia naukę i opiekę uczniom niepełnosprawnym,
umożliwia rozwijanie zainteresowań uczniów, realizowanie indywidualnych programów nauczania oraz ukończenie szkoły w skróconym czasie,
sprawuje opiekę nad uczniami przebywającymi w szkole, na zajęciach praktycznych, nadobowiązkowych, pozalekcyjnych i wycieczkach oraz zajęciach praktycznych w warsztatach szkolnych, gdzie praktykanci są zawsze pod opieką instruktorów. Każdy nauczyciel jest zobowiązany do pełnienia dyżurów podczas przerw według obowiązującego harmonogramu,
otacza szczególną opieką uczniów rozpoczynających naukę poprzez organizowanie dodatkowych zadań mających na celu integrację ze środowiskiem uczniowskim,
utrzymuje kontakt ze środowiskiem rodzinnym ucznia, w miarę możliwości szkoła zapewnia najbardziej potrzebującym uczniom pomoc finansową oraz bezpłatne posiłki.

Organami szkoły są:

  1. Dyrektor Szkoły
  2. Rada Pedagogiczna
  3. Samorząd Uczniowski
  4. Rada Rodziców